Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Štvrtok, 8.6.2023
Meniny má: Medard

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY

Školský poriadok pre žiakov školy

Milý žiak,
každá spoločnosť sa riadi podľa určitých pravidiel. Platí to aj pre našu školu. Aby si bol oboznámený, ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, vypracovali sme školský poriadok. Všetky jeho body sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne, pri tom príjemne, prežiť roky povinnej školskej dochádzky.

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole :

Máš právo chodiť do školy.
Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám.

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.
Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.
Končí tam, kde sa začína sloboda iných.

Svoje práva vždy spájaj so svojimi povinnosťami. Takto cháp i desať najzákladnejších práv žiakov v škole :
1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
2. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
3. Žiak má právo na omyl.
4. Žiak má právo určiť si spôsob prípravy na skúšanie.
5. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
6. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov.
7. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
8. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov.
9. Žiak má právo na prestávku ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
10. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.

Školský poriadok obsahuje tieto články:

I.
Príchod žiakov do školy
II.
Správanie žiakov počas vyučovania
III.
Správanie žiakov cez prestávku
IV.
Odchod žiakov zo školy
V.
Dochádzka žiakov
VI.
Starostlivosť o zovňajšok
VII.
Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
VIII.
Povinnosti týždenníkov
IX.
Povinnosti žiakov v školskej jedálne
X.
Dochádzka žiakov do školského klubu detí
XI.
Povinnosti žiakov mimo školy
XII.
Postihy za porušovanie školského poriadku
XII.
Režim dňa
XIV.
Záverečné ustanovenia
I. Príchod žiaka do školy
1. Žiak prichádza do školy spravidla 15 minút pred začiatkom vyučovania (výnimky u žiaka cestujúceho autobusom) ; 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny musí byť žiak v triede. Pri skoršom príchode v prípade nepriaznivého počasia má prístup do budovy školy ihneď po príchode, do prvého zvonenia sa zdržiava v šatni.
2. Pred vchodom do budovy si žiak očistí obuv, odloží si vrchný odev v šatni a prezuje sa do zdravotne nezávadných prezuviek.
3. Do budovy školy vstupuje iba hlavným vchodom.
4. Žiak prichádza do školy v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a celkového zovňajšku.
5. Žiak, ktorý má popoludní nepovinné vyučovanie, telesnú výchovu, technickú výchovu alebo vyučovanie náboženskej a etickej výchovy, čaká na vyučujúceho v priestoroch šatní.
6. Do telocvične, odborných učební a dielní vchádza žiak len v sprievode učiteľa.
7. V priestoroch budovy školy i v jej vonkajšom areáli zachováva čistotu a poriadok.

II. Správanie žiaka počas vyučovania
1. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového alebo pracovného úboru.
2. Žiak po zazvonení zaujme svoje miesto, ktoré mu určil triedny učiteľ, prípadne aj iný vyučujúci. Bez povolenia vyučujúceho nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.
3. Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov, aktívne spolupracuje s učiteľom.
4. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa niečo opýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky.
5. Skúšanému žiakovi nesmie iný žiak našepkávať, nie je dovolené odpisovať školské ani domáce úlohy, ani podvádzať pri písomných previerkach.
6. Žiak je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa.
7. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodinách telesnej výchovy, vyučujúcemu sa tiež ospravedlní a odovzdá mu doklad od lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu vyučovaciu hodinu.
8. Žiakovi nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy peňazí alebo osobitne cenné predmety.
9. Počas vyučovania (vrátane prestávok) žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu.
10. Ak v čase vyučovania vstúpi do triedy iný vyučujúci, prípadne nejaká dospelá osoba, žiak pozdraví tým, že sa ticho postaví. Sadne si na pokyn vyučujúceho. Rovnako zdraví pri príchode a odchode učiteľa z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania a pri písomných prácach nevstáva.
11. Pred hodinou telesnej výchovy sa v šatni prezlečie do cvičebného úboru a disciplinovane čaká na vyučujúceho.
12. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku; šetrí učebnice, učebné pomôcky, zariadenie triedy a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti žiak poškodí školský majetok, vzniknutú škodu v plnom rozsahu uhradí rodič, prípadne jeho zákonný zástupca. V prípade úmyselného poškodenia osobnej veci spolužiaka, uhradí vzniknutú škodu po dohode zákonných zástupcov oboch strán a za úzkej spolupráce triednych učiteľov.
13. Manipulovať s oknami alebo roletami môže žiak len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňa z okien a nevyhadzuje von papiere a iné predmety.
14. Žiak musí mať na každej vyučovacej hodine k dispozícii žiacku knižku; táto musí byť podpísaná rodičmi vždy aspoň za uplynulý týždeň.

III. Správanie žiaka cez prestávku
1. Počas malých prestávok sa žiak zdržiava v triede; prestávky využíva na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.
2. Počas veľkých prestávok v prípade priaznivého počasia odchádza disciplinovane pod dohľadom príslušného vyučujúceho na školský dvor, v prípade nepriaznivého počasia sa zdržuje na chodbe.
3. Žiak desiatuje spravidla počas veľkej prestávky.
4. Počas prestávok nesmie žiak svojvoľne opustiť areál školy.
5. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa vchádza do budovy školy (resp.z chodby do triedy), v šatni sa prezuje, disciplinovane odíde do svojej triedy a pripravuje sa na vyučovanie.
6. Papiere a odpadky z jedál odhadzuje do odpadových nádob; všade udržiava poriadok a čistotu, včítane záchodov , umyvární a šatní.
7. K riaditeľovi školy, ostatným učiteľom a zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo; v styku so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania. Starší žiak je vzorom v správaní mladšiemu žiakovi.
8. Spory so spolužiakmi rieši bez použitia fyzickej sily; vždy sa snaží s nimi priateľsky dohodnúť. Riadi sa heslom : „Hovorme spolu, nebime sa.“
9. Necháva na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry, alebo sa prechádzať, príp. behať po ihrisku. Nikoho neponižuje, neumlčuje. V prípade, že je svedkom šikanovania, oznámi túto skutočnosť dozorkonajúcemu učiteľovi; ak sa tak deje v triede, oznámi to svojmu triednemu učiteľovi.
10. Žiak musí rešpektovať zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v budove školy a v celom jej areáli; upozorní na to aj ostatných , ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
11. Ak je žiak svedkom, že jeho spolužiak má v škole veci uvedené v predchádzajúcom bode, je jeho povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek učiteľovi alebo vychovávateľke.
12. V priestoroch riaditeľne a zborovne sa žiak zdržiava len v nevyhnutných prípadoch.

IV. Odchod žiaka zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiak dá svoje miesto do náležitého poriadku.
2. Na pokyn učiteľa opustí triedu, pod jeho vedením zíde do šatne, prezuje sa , oblečie a disciplinovane opustí budovu školy (prezuvky si uloží v šatni).
3. V škole zostáva dlhšie iba žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni, prípadne ostáva v školskom klube detí.
4. Žiak, prichádzajúci do školy autobusovým spojom, môže čakať na spoj v areáli školy; v prípade nepriaznivého počasia i v budove školy, a to v priestoroch šatní.
5. Po skončení vyučovania žiak odchádza ihneď domov. Dbá na bezpečnosť, cestou dodržiava pravidlá cestnej premávky.
6. Ak žiak zistí nejakú stratu osobných vecí, ohlási to príslušnému vyučujúcemu a následne i triednemu učiteľovi. Nájdené veci je povinný odovzdať dozorkonajúcemu učiteľovi, prípadne v zborovni alebo v riaditeľni.

V. Dochádzka žiaka
1. Žiak dochádza na vyučovanie pravidelne a včas.
2. Vyučovanie môže vymeškať len pre chorobu alebo vážnu udalosť v rodine.
3. Ak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada na základe písomného ospravedlnenia od rodičov o uvoľnenie z vyučovania nasledovne :
     a) uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny príslušného učiteľa
     b) uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa triedneho učiteľa
     c) uvoľnenie z niekoľkých vyučovacích dní riaditeľa školy
4. V prípade nepredvídanej príčiny vymeškania je rodič (zákonný zástupca) povinný oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy.
5. Každú neúčasť žiaka na vyučovaní musia rodičia po príchode žiaka písomne ospravedlniť najneskôr do troch dní.
6. Falšovanie ospravedlnenia o neprítomnosti žiaka, podpisu rodiča v žiackej knižke a prepisovanie známok sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku pre žiakov.
7. Ak žiak potrebuje ísť na lekárske ošetrenie, urobí tak podľa možnosti v ranných hodinách. Po ošetrení príde na ostávajúcu časť vyučovania.
8. Ak v rodine žiaka ochorie niektorý člen rodiny na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo jeho zákonný zástupca neodkladne triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy.

VI. Starostlivosť žiaka o zovňajšok a hygienu
1. Žiak prichádza do školy čistý a upravený; vo vnútri budovy a v triede sa pohybuje v hygienicky nezávadných prezuvkách, ktoré si odkladá v osobitnom vrecku vo svojej šatni.
2. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov, nechtov (gélové, akrylové, umelé) a tváre, nosenie drahých šperkov je zakázané.
3. K dispozícii má osobné hygienické veci, a to najmä uterák, mydlo, hrebeň, vreckovky.
4. Pred hodinou pracovného vyučovania a technickej výchovy sa oblečie do pracovného odevu, obuje si pracovnú obuv.
5. Na hodiny telesnej výchovy sa prezlieka do športového odevu; používa športovú obuv – osobitnú (podľa pokynov učiteľa) na cvičenie v telocvični.
6. Po vyučovacích hodinách telesnej výchovy a pracovného vyučovania sa umyje v priestoroch umyvární a šatní pred telocvičňou.
7. Oblečenie používané na telesnej výchove, technickej výchove a hodinách pracovného vyučovania pravidelne nosí domov na vypranie.

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenia
1. Povinnosťou žiaka je šetriť a chrániť pred poškodením učebnice, učebné pomôcky a zariadenie školy. Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, vzniknutú škodu v plnom rozsahu uhradí rodič, prípadne zákonný zástupca žiaka.
2. Učebnice a zošity musí mať žiak zabalené a podpísané.
3. Ak prejde žiak počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich tej škole, kde školský rok skončí.

VIII. Povinnosti týždenníkov
1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ; ich mená sú napísané v triednej knihe. Pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede, utrú tabuľu, pripravia kriedy; podľa pokynov vyučujúceho prinášajú a odnášajú učebné pomôcky.
2. Cez veľkú prestávku týždenníci nezostávajú v triede; pred odchodom na veľkú prestávku zotrú tabuľu. Po príchode z prestávky sa postarajú o poriadok v triede, prípadne podľa pokynov vyučujúceho prinesú učebné pomôcky.
3. Na každej hodine nahlasujú vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.

IX. Povinnosti žiaka v školskej jedálni
1. Po skončení vyučovania žiak odíde do šatní, kde si uloží tašku, prípadne ďalšie osobné veci; následne prichádza pred školskú jedáleň, zaradí sa do radu a disciplinovane sa riadi pokynmi dozorkonajúceho učiteľa a vedúcej školskej jedálne.
2. Počas stolovania i celého pobytu v školskej jedálni sa správa kultúrne – nebehá, nevykrikuje.
3. Po skončení obeda zanechá svoje miesto v poriadku, použitý riad odovzdá pri okienku a opustí školskú jedáleň.
4. Včas odovzdá rodičom peňažnú poštovú poukážku na zaplatenie stravného.

X. Dochádzka žiaka do školského klubu detí
1. Ak je žiak prihlásený do školského klubu detí, prichádza do oddelenia ihneď po skončení vyučovania.
2. Žiakov 1.-4.ročníka odovzdá príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede.
3. Zo školského klubu detí je žiak uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodičov.
4. Čas odchodu žiaka zo školského klubu detí má vyznačený v zápisnom lístku; zmeny odchodu musí rodič oznámiť písomne.
5. Zo školského klubu detí nemôže žiak svojvoľne odísť.
6. Správanie žiaka v školskom klube detí sa riadi, s prihliadnutím na špecifiká práce tohto zariadenia, zásadami uvedenými v čl.II tohto školského poriadku a vnútorným poriadkom školského klubu detí.

XI. Povinnosti žiakov mimo školy
1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiak správa spôsobom, ktorý robí česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správa k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy – pri stretnutí ich slušne pozdraví.
2. Správa sa priateľsky k svojim spolužiakom a pomáha im v práci; slušne sa vyjadruje.
3. Žiak je pozorný k starším a chorým ľuďom, v dopravných prostriedkoch im uvoľní miesto.
4. Chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov; dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy.
5. Vo večerných hodinách sa nezdržiava bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiaka 1.-4.ročníka v zimnom období (november-marec) od 19.00 hod., v letnom období (apríl-október) od 20.00 hod.; pre žiaka 5.-9.ročníka v zimnom období od 20.00 hod., v letnom období od 21.00 hod.
6. Žiak základnej školy môže navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov.
7. Žiakovi je zakázané používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, alkoholických nápojov a fajčenie.

XII. Postihy za porušovanie školského poriadku
Neplnenie povinností a porušovanie školského poriadku žiakom bude škola postihovať nasledovne :
1. napomenutím od triedneho učiteľa,
2. pokarhaním od triedneho učiteľa po prerokovaní s riaditeľom školy pred celou triedou
3. pokarhaním od riaditeľa školy po prerokovaní na pedagogickej rade pred celou triedou alebo pred zhromaždením žiakov školy,
4. 2.stupňom zo správania po predchádzajúcom vyčerpaní výchovných opatrení, ak sa žiak závažnejšie previní alebo opakovane menej závažne previní,
5. 3. a 4.stupňom zo správania po predchádzajúcom pokarhaní od riaditeľa školy, ak sa dopúšťa ďalších previnení, žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok.

O udelení výchovných opatrení v bode 1,2,3 informuje zákonného zástupcu žiaka riaditeľ školy preukázateľným spôsobom.

XIII. Režim dňa
1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.
2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.
Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:
1. hodina
7,50 – 8,35 hod
2. hodina
8,45 – 9,30 hod
3. hodina
9,50 – 10,35 hod
4. hodina
10,45 – 11,30 hod
5. hodina
11,40 – 12,25 hod
6. hodina
12,35 – 13,20 hod
7. hodina
13,40 – 14,25 hod
8. hodina
14,35 – 15,20 hod
3. Činnosť v školskom klube detí 11,30 – 17,00 hod

XIV. Záverečné ustanovenia.
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre každého žiaka školy. Za porušovanie jeho ustanovení nesie žiak osobnú zodpovednosť.

XV. Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu
1. Žiak má právo na:
 • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie v základných školách ,
 • vzdelanie v štátnom jazyku ,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 • bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 • na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v školskom zákone podľa § 24.

2. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo:
 • na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
 • používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.

3. Zákonný zástupca má právo:
 • vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

4. Zákonný zástupca žiaka je povinný:
 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 • prihlásiť dieťa naplnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,
 • oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach,
 • neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo zákonný zástupca potvrdenie od lekára.


Vinohrady nad Váhom 18.4.2011


Mgr. Iveta Labajová - riaditeľ školy