Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Dnes je: Nedeľa, 10.12.2023
Meniny má: Radúz

Súčasnosť školy – školský rok 2011/2012

Personálne zabezpečenie - pedagogickí zamestnanci

   
odbornosť – aprobácia
riaditeľ školy
Mgr. Iveta Labajová
učiteľstvo 1 - 4
zást. riad. školy
Mgr. Zuzana Javorová
učiteľstvo 1 - 4

Mail riaditeľ školy: riaditel@zsvinohradynadvahom.sk
Mail zást. riad. školy: zastupca@zsvinohradynadvahom.sk

triedni učitelia:

I.
trieda
Mgr. Ivana Jackulíková
1 - 4
II.
trieda
Mgr. Mária Kršiaková
1 - 4
III.
trieda
Mgr. Soňa Urbánková
1 – 4 + nemecký jazyk
IV.
trieda
Mgr. Emília Svrčková
1 - 4
V.
trieda
Mgr. Bronislava Mäsiarová
biológia - chémia
VI.
trieda
Mgr. Miroslava Vozáriková
slovenský jazyk – etická výchova
VII.
trieda
Mgr. Andrea Molnárová
zemepis – telesná výchova
VIII.
trieda
Mgr. Viera Kloknerová
anglický jazyk – hudobná výchova
IX.
trieda
Mgr. Jana Kabátová
matematika – biológia

ostatní vyučujúci:

Ján Fordinál
náboženská výchova

Kvalifikovanosť učiteľského zboru je 100%-ná; odbornosť vyučovania predstavuje 91,7 % ( z 241 hodín je hodín odučených 221 odborne ) a 20 hodín neodborne t.j.8,3 %; a to : občianska výchova – 5 hodín, dejepis – 6 hodín, technická výchova – 1 hodina, svet práce – 0,5, technika – 0,5, fyzika – 7 hodín.
1.– 4. = 100 %-ná odbornosť ( 96 hodín )
5. – 9. = 86,21 %-ná odbornosť ( 125 hodín )

vychovávateľka
Mgr. Bronislava Vandrašková
UKF Nitra
výchovný poradca
Viera Kloknerová

Priemerný vek pedagogických zamestnancov je 44 rokov.

prevádzkoví zamestnanci

Andrea Ščevíková
ekonómka + mzdová účtovníčka
Mária Adámeková
vedúca školskej jedálne
Jarmila Mišovičová
kuchárka
Andrea Holičková
pomocná kuchárka
Štefan Dáni
školník
Jana Zigová
upratovačka
Anna Rakovická
upratovačka